Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego - termin składania zgłoszeń do 13 lutego 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 •     jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 •     jest nieskazitelnego charakteru,
 •     ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 •     ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 •     wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 •     własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 •     oryginał lub urzędowo poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 •     oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowani o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 •     oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 •     aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 •     do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Uwaga
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 13 lutego 2018 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin drugiego etapu konkursu wyznaczony został na dzień  1 marca 2018 r.
Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r.

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu z siedzibą przy ul. Trójpole 21,61-693 Poznań. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu  i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawdo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania i uaktualniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U z 2016 r. poz. 922).


Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Udostępnił:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-11
Data publikacji:
2018-01-11
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia