Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny 

 • 17 kwietnia 2018 r., godz. 9.00, s. 218, sygn. akt I ACa 207/18 sprawa z powództwa Miasta i Gminy O. przeciwko A.W-B. o sprostowanie w prasie. Wyrokiem z dnia 30 stycznia 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił powództwo;
 • 18 kwietnia 2018 r., godz. 12.45, s. 218, sygn. akt I ACa1167/17 sprawa z powództwa Miasta P. przeciwko MP-M. sp. z o.o. z siedzibą w K. o zapłatę 4.285.945,40 zł tytułem kar umownych oraz z powództwa wzajemnego MP-M. sp. z o. o. z siedzibą w K. przeciwko Miastu P. o zapłatę kwoty. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda i uwzględnił w części żądanie powoda wzajemnego;
 • 10 maja 2018 r., godz. 11.40, s. 201, sygn. akt I ACa 1213/17 sprawa z powództwa W. M. Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez W. W. o odszkodowanie za wywłaszczenie z naruszeniem prawa nieruchomości. Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;
 • 16 maja 2018 r., godz. 12.20, s. 201, sygn. akt I ACa 1241/17 sprawa z powództwa J. P. przeciwko Gminie T.P. o zapłatę w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;
 • 16 maja 2018 r., godz. 12.20, s. 218, sygn. akt I ACa 1441/17 sprawa z powództwa B. D., K. D. P., A. P., R. P., K.P., P.P. przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez W.W.  o odszkodowanie za przejętą bez podstawy prawnej nieruchomość. Wyrokiem z dnia 11 lipca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądania powodów;
 • 16 maja 2018 r., godz. 13.10, s. 218, sygn. akt I ACa 794/17 sprawa z powództwa C.R.  przeciwko A.S.A. w P. o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o zawarciu umowy o odpłatnym przekazaniu przez powoda na rzecz pozwanej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Wyrokiem z dnia 30 marca 2017 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

II Wydział Karny

 • 13 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 s. 119 sygn. akt II AKa 134/17, odroczona sprawa A. R. oskarżonego o usiłowanie zabójstwa dwóch osób, Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstw i wymierzył mu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności, a nadto zasądził na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienia w kwotach 20 tys. i 5 tys. złotych, a także zastrzegł, że oskarżony będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie dopiero po odbyciu 14 lat pozbawienia wolności; apelacje złożyli obrońcy oskarżonego
 • 16 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 s. 119 sygn. akt II AKz 113/18, sprawa J. G.; zażalenie oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2018 roku w przedmiocie podjęcia zawieszonego postępowania
 • 16 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 s. 119 sygn. akt II AKz 181/18, sprawa podejrzanego o zabójstwo. Sąd Okręgowy przedłużył wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania do dnia 27 czerwca 2018 roku; zażalenie złożył obrońca podejrzanego
 • 16 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 s.19 sygn. akt II AKz 198/18, sprawa podejrzanego o zabójstwo D.J.; Sąd Okręgowy przedłużył wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania do dnia 27 czerwca 2018 roku; zażalenie złożył obrońca podejrzanego
 • 17 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 s.119 sygn. akt II AKz 165/ 18 sprawa podejrzanego o wyłudzenia w polskich spółkach na 24 mln zł G.M., Sąd Apelacyjny przedłużył wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie do dnia 12 czerwca 2018 roku z zastrzeżeniem zmiany na nieizolacyjne środki zapobiegawcze; zażalenie złożył prokurator oraz obrońcy podejrzanego
 • 17 kwietnia 2018 r. godz. 10.30 s. 119 sygn. akt II AKp 205/18, sprawa podejrzanego o , wyłudzenia w polskich spółkach na 24 mln zł, S. S.; Sąd Apelacyjny przedłużył wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie do dnia 12 czerwca 2018 roku; zażalenie złożył obrońca podejrzanego
 • 17 kwietnia 2018 r. godz. 10.00 s. 119, sygn. akt II AKz 189/18, sprawa podejrzanego o  kradzieże i paserstwa ciągników oraz maszyn rolniczych z UE w ramach zorganizowanej grupy przestępczej M. W., Sąd Apelacyjny przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowania do dnia 18 czerwca 2018 roku; zażalenie złożył obrońca oskarżonego
 • 17 kwietnia 2017 r. godz. 10.00 s. 119 sygn. akt II AKz 186/18, sprawa podejrzanego o  kradzieże i paserstwa ciągników oraz maszyn rolniczych z UE w ramach zorganizowanej grupy przestępczej W. G., Sąd Apelacyjny przedłużył wobec oskarżonego tymczasowe aresztowania do dnia 18 czerwca 2018 roku; zażalenie złożył obrońca oskarżonego
 • 18 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 s. 119 sygn. akt II AKz 161/18, sprawa oskarżonego M. R.  (poznańskiego komornika) dotyczy zażalenia pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych na zawarte w wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie XVI K 2/16, orzeczenie w przedmiocie zasądzenia od oskarżonego zwrotu wydatków poniesionych przez oskarżyciela posiłkowego w związku z ustanowieniem pełnomocnika z wyboru,
 • 19 kwietnia 2018 r. godz. 8.50 s. 119 sygn. akt II AKa 70/18, sprawa oskarżonego o zabójstwo  R. L. Sąd Apelacyjny w toku postępowania odwoławczego z urzędu rozważy przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego,
 • 24 kwietnia 2018 r. godz. 9.00 s. 119 sygn. akt II AKa 7/18, sprawa oskarżonego o zabójstwo matki W. P. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu karę dożywotniego pozbawienia wolności, a nadto zasądził na rzecz pokrzywdzonej zadośćuczynienie w kwocie 100 tys. Zł; apelacje złożył obrońcy oskarżonego,
 • 25 kwietnia 2018 r. godz. 8.50 s. 119 sygn. akt II AKa 42/18, sprawa o śmiertelne pobicie niepełnosprawnej żony. Sąd Apelacyjny w toku postępowania odwoławczego z urzędu rozważy przedłużenie tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego,
 • 26 kwietnia 2018 r. godz. 12.00 s. 119 sygn. akt II AKa 161/18, sprawa M. R. (poznańskiego komornika), Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa przywłaszczenia pieniędzy i wymierzył mu za to karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a także środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu komornika sądowego na okres 10 lat oraz nałożył na niego obowiązki naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych; apelacje wnieśli obrońcy oskarżonego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • 18 kwietnia 2018r., godz. 9.15, sala 320, sygn. akt III AUa 210/17, sprawa z odwołania  „A.” Sp. z o.o.  z siedzibą w . K. przeciwko  ZUS o podleganie ubezpieczeniom społecznym na skutek ustalenia  czy ubezpieczony realizując umowy zlecenia świadczył pracę na rzecz spółki, w której był  zatrudniony na podstawie stosunku pracy. Wyrok SO w Poznaniu z 24 listopada 2016 r. zmieniający decyzję.
 • 25 kwietnia 2018r., godz. 10.30, sala 320, sygn. akt III AUa 260/17, sprawa z odwołania Andrzeja R. i Alicji R. przeciwko ZUS o odpowiedzialność spadkobierców za zaległe składki. Wyrok SO w Poznaniu z 14 grudnia 2016 r. oddalający odwołania.
 • 26 kwietnia 2018r., godz. 9.15, sala 320, sygn. akt III AUa 266/17, sprawa z odwołania Szpitala w W. przeciwko  ZUS o uwzględnienie w podstawie wymiaru składek świadczeń rzeczowych z funduszu socjalnego. Wyrok SO w Zielonej Górze z 20 grudnia 2016r. zmieniający decyzję.
 • 26 kwietnia 2018r., godz. 12.45, sala 320, sygn. akt III APa 26/17, sprawa z powództwa E.E. przeciwko „C.” Sp. z o.o. w O. o odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony. Wyrok SO w Poznaniu z 22 czerwca 2017 r. oddalający powództwo.
 • 9 maja 2018r., godz. 9.00, sala 320, sygn. akt III APa 3/18, sprawa z powództwa Pawła S. przeciwko „D.” Sp. z o.o. w Ż. o zapłatę tytułem ryczałtów za noclegi spędzone w kabinie pojazdu podczas wykonywania podróży służbowych. Wyrok SO w Zielonej Górze z 17 października 2017r.  oddalający powództwo.
 • 10 maja 2018r., godz. 11.30, sala 320, sygn. akt III AUa 280/17, sprawa z odwołania „Z.” Sp. z o.o. spółka komandytowa w Z. przeciwko  ZUS o  ustalenie istnienia ubezpieczenia społecznego z tytułu wykonywania u płatnika składek pracy na podstawie umowy o świadczenie usług. Wyrok SO w Zielonej Górze z 17 listopada 2016r. oddalający odwołanie.
 • 16 maja 2018r., godz. 12.30, sala 320, sygn. akt III AUa 334/17, sprawa z odwołania Edwarda U. przeciwko ZUS o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Wyrok SO w Zielonej Górze z 27 stycznia 2017r. oddalający odwołanie.
 • 17 maja 2018r., godz. 9.45, sala 320, sygn. akt III AUa 313/17, sprawa z odwołania „E.” w Ż. przeciwko ZUS o ustalenie nieistnienia ubezpieczenia społecznego na podstawie umowy oświadczenie usług, której przedmiotem było wykonywanie prac "okołotorowych".  Wyrok SO w Zielonej Górze z 17 stycznia 2017r. oddalający odwołanie.
 • 24 maja 2018r., godz. 9.30, sygn. akt III AUa 359/17, sprawa z odwołania „W.” Sp. z o.o. w Z. przeciwko ZUS o podstawę wymiaru składek. Wyrok SO w Zielonej Górze z 6 grudnia 2016r. oddalający odwołanie.
 • 30 maja 2018r., godz. 10.30, sala 320, sygn. akt III AUa 379/17, sprawa z odwołania Dariusza C. przeciwko  ZUS o zwrot kosztów leczenia. Wyrok SO w Poznaniu z 22 lutego 2017 r. oddalający odwołanie.


Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Opis zmiany:
Publikacja spraw cywilnych w marcu 2018
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji