Deklaracja dostępności

Wstęp

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://poznan.sa.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2007-03-01
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • zamieszczone na stronie oświadczenia majątkowe sędziów, asesorów sądowych, referendarzy i komorników są publikowane w formie skanów (pliki PDF) i nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • cześć plików publikowanych w ogłoszeniach przetargowych nie jest dostępna cyfrowo z uwagi na to, że jest to dokumentacja projektowa, wytworzona w dedykowanym oprogramowaniu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań.
Osobą kontaktową jest Pan Romuald Graczyk, adres poczty elektronicznej r.graczyk@poznan.sa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 8274544.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności według niżej zamieszczonej procedury.

Informacje na temat procedury składania skarg na brak dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – adres strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

Skróty klawiaturowe

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań

Budynek, w którym siedzibę ma Sąd Apelacyjny w Poznaniu przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Trójpole. Zamontowana w budynku na poziomie przyziemia platforma dla osób niepełnosprawnych pozwala na swobodny wjazd wózkami.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Recepcja i stanowisko ochrony znajduje się po prawej  stronie schodów od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramką do wykrywania metali, a miejsce po prawej stronie obok bramki umożliwia  przejazd osobom na wózku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach budynku. W budynku jest winda, do której zapewniony jest dojazd z poziomu parteru.

Drzwi windy są automatyczne przesuwne a sygnalizacja optyczna umożliwia łatwą identyfikację dźwigu, oraz informacje o położeniu kabiny. Panel przycisków w kabinie windy znajduje się po lewej stronie kabiny, na wysokości ok. 1 m odległości od podłogi. Przyciski w windzie są dobrze widoczne, dodatkowo oznaczone alfabetem Braille’a, przyjęcie wezwania sygnalizowane jest ich podświetleniem.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w części przy biurze podawczym i punkcie obsługi interesantów.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

W budynku Sądu Apelacyjnego nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego.