Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny

 • 7 lutego 2019 r., godz. 9.00, s. 218, sygn. akt I ACa 401/18 sprawa z powództwa G.L, G. L. K. L, A. G. i przeciwko Miastu P. reprezentowanemu przez Prezydenta o zapłatę 3.863.000 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powodów;

 • 7 lutego 2019 r., godz. 11.40, s. 218, sygn. akt I ACa 1144/18 sprawa z powództwa A.M.  przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez W.W. o zapłatę kwoty 800.000 zł tytułem odszkodowania w związku z nieuprawnionym przejęciem nieruchomości. Wyrokiem z dnia 23 lipca 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;

 • 13 lutego 2019 r., godz. 11.00, s. 218, sygn. akt I ACa 672/18 sprawa z powództwa J. H. przeciwko Skarbowi Państwa Wojewodzie W. o zapłatę kwoty 5.890.129 zł tytułem odszkodowania za szkody poniesione wskutek wydania z naruszeniem prawa decyzji w sprawie wywłaszczenia nieruchomości. Wyrokiem z dnia 25 kwietnia 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powódki;

 • 13 lutego 2019 r., godz. 13.15, s. 218, sygn. akt I ACa1167/17 sprawa z powództwa Miasta P. przeciwko MP-M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. o zapłatę 4.285.945,40 zł tytułem kar umownych oraz z powództwa wzajemnego MP-M. przeciwko Miastu P. o zapłatę łącznie kwoty 225.000 zł z tytułu części wynagrodzenia oraz kwoty bezpodstawnie pobranej przez powoda od T.U. z udzielonej gwarancji. Wyrokiem z dnia 8 czerwca 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda i powoda wzajemnego;

 • 13 marca 2019 r., godz. 13.00, s. 201, sygn. akt I ACa 444/18 sprawa z powództwa M. B. M. B.  przeciwko Miastu P. o zapłatę kwoty 703.762 zł tytułem odszkodowania za spadek wartości nieruchomości na skutek wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. na podstawie art. 36 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wyrokiem z dnia 2 marca 2018 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;

 • 21 marca 2019 r., godz. 9.00, s. 201, sygn. akt I ACa 698/18 sprawa z powództwa Gminy K. przeciwko R. K. o zapłatę kwoty 1.487.991,89 zł tytułem wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

 • 21 marca 2019 r., godz. 14.00, s. 201, sygn. akt I ACa 280/18 sprawa z powództwa J. W. przeciwko Gminie Miastu P. o złożenie oświadczenia woli ( złożenie przez pozwaną oświadczenia, że nabywa od powoda nieruchomości położone w Poznaniu za łączną cenę 28.370.215,35 zł). Wyrokiem z dnia 18 grudnia 2017 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

II Wydział Karny

 

 • 6 lutego 2019 r godz. 10.00 s. 119, sygn. akt II AKa 186/18, sprawa oskarżonych B. D. G. M. P. J. o wielomilionowe defraudacje w Urzędzie Miasta w Gubinie. Sąd Okręgowy uznał oskarżone za winne i wymierzył im za to następujące kary: D. B.  4 lat pozbawienia wolności, M.G. 2 lat pozbawienia wolności i J. P. 2 lat pozbawienia wolności, a także nałożył na oskarżone solidarny obowiązek naprawienia szkody w wysokości 5.517.920,46 złotych oraz wymierzył im środki karne zakazu zajmowania stanowisk urzędniczych w jednostkach państwowych i samorządowych dysponujących środkami publicznymi na okres 10 lat; apelacje wnieśli obrońcy wszystkich oskarżonych;
 • 7 lutego 2019 r. godz. 12.30 s. 119, sygn. akt II AKz 1/19, sprawa aresztowa D. Ł. oskarżonego o zabójstwo. Sąd Okręgowy w Koninie przedłużył okres tymczasowego aresztowania do dnia 19 marca 2019r., zażalenie wywiódł obrońca oskarżonego;
 • 7 lutego 2019 r. godz. 12.30 ss. 119 sygn. akt II AKz 16/19, sprawa aresztowa T.J. podejrzanego o spowodowanie wybuchu kamienicy na Dębcu. Sąd Okręgowy w Poznaniu przedłużył wobec podejrzanego tymczasowe aresztowania do dnia 22 marca 2019 roku, zażalenie złożył obrońca podejrzanego;
 • 12 lutego 2019 r. godz. 11.45 s. 119 II AKz 47/19, sprawa aresztowa G. M podejrzanego  zabójstwo ojca. Sąd Apelacyjny przedłużył tymczasowe aresztowanie do dnia 13.04.2019r., zażalenie obrońcy podejrzanego;
 • 12 lutego 2019 r. godz. 9.45, s. 119 sygn. akt II AKz 51/19 –sprawa G. Ł. oskarżonego w sprawie tzw. „napadu stulecia w Swarzędzu” w lipcu 2015 r. – pracownicy firmy ochroniarskiej sami obrabowali konwój na ok. 8 mln zł; zażalenie oskarżonego na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu określające czas trwania tymczasowego aresztowania do dnia 8 kwietnia 2019 roku;
 • 12 lutego 2019 r. godz. 11.00 s .119 sygn. akt II AKz 24/19 –posiedzenie w sprawie A.M., oskarżonego o zabójstwo, w przedmiocie przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania; zażalenie obrońcy oskarżonego na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 18.12.2018 r; 12 lutego 2012 r. godz. 11.45 s. 119 sygn. akt II AKz 47/19, posiedzenie w sprawie G. M. podejrzanego o zabójstwo; zażalenie obrońcy podejrzanego na postanowienie Sądu Apelacyjnego z dnia 10.01.2019 r. o sygnaturze II AKp 62/18, przedłużające czas trwania tymczasowego aresztowania do dnia 13 kwietnia 2019 r.;
 • 12 lutego 2012 r. godz. 13.30 s .119 sygn. akt II AKa 12/19 – sprawa oskarżonego M. K., w przedmiocie  dalszego stosowania tymczasowego aresztowania, skazanego wyrokiem Sądu Okręgowego w  Poznaniu za czynną napaść na funkcjonariusza na cztery lata pozbawienia wolności;
 • 21 lutego 2019 r. godz. 11.00 s .119 sygn. akt II AKa 246/18, sprawa oskarżonych A. O. P. Ch. o porwania w Zielonej Górze i brutalne okaleczenie ofiary. Sąd Okręgowy w Zielonej Górze uznał oskarżonego P.Ch. za winnego popełnienia przestępstw  i wymierzył mu karę łączną  6 lat pozbawienie wolności, oskarżonego A. O  za winnego popełnionych przestępstw i wymierzył mu karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, apelacje obrońców oskarżonych;
 • 21 lutego 2019 r. godz. 12.45 s. 119 sygn. akt II AKa 2/19, sprawa oskarżonej E. K.  Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał oskarżoną za winną przestępstwa wyrządzenia szkody w obrocie gospodarczym i wymierzył jej karę 2 lat pozbawienia wolności oraz zobowiązał do naprawienia szkody w wysokości 18.514.133,93 zł; apelacje obrońcy oskarżonej oraz prokuratora;
 • 21 lutego 2019 r. godz. 11.30 s. 119 sygn. akt  AKa 251/18 – sprawa oskarżonego o usiłowanie zabójstwa J. S. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze przyjęto, że sprawca miał ograniczoną poczytalność; skazany został na karę czterech lat pozbawienia wolności
 • 27 lutego 2019 r. godz. 9.00 s. 119 sygn. akt II AKa 201/18, sprawa M. K., G. L., M.W.  W. O., A. Sz, P. G., P.G., J. D., oskarżonych o kradzież fałszywych obrazów z rzekomej kolekcji Goebbelsa na poznańskich Naramowicach. Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał: oskarżonego M. K. za winnego karę 3 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny 400 stawek po 100 zł, oskarżonych G. L. M. W. P. G. uznał za winnych popełnienia przestępstwa i wymierzył im kary G.L. 2 lat pozbawienia wolności oraz karę grzywny 400 stawek po 200 zł, M. W. 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku próby oraz grzywnę w wysokości 200 stawek po 300 zł oraz P. G. 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 1 roku próby oraz grzywnę w wysokości 250 stawek po 100 zł; Sąd Okręgowy zobowiązał także oskarżonych do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych; oskarżonych J. D, .P. G. A. Sz, W. O. Sąd uniewinnił od popełnienia zarzucanego im czynu; apelacje wnieśli obrońcy oskarżonych;

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

 • 5 lutego 2019r., godz. 11.45, sala 320, sygn. akt III AUa 1299/17, sprawa z odwołania  „S.” sp. z o.o. sp. k. w P. przeciwko Zakładowi  Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Poznaniu o podleganie ubezpieczeniom społecznym na podstawie umowy o świadczenie usług demontażu sprzętu reklamowego i usług porządkowych. Wyrok SO w Poznaniu z 27 września 2017 r. oddalający odwołanie.
 • 6 lutego 2019r., godz. 12.15, sala 320, sygn. akt III APa 14/18., sprawa z powództwa A. S. przeciwko  „P.” Sp. z o. o.  w J. o zapłatę  wynagrodzenia za nadgodziny. Wyrok SO w Zielonej Górze z 4 czerwca 2018 r. oddalający powództwo.
 • 12 lutego 2019r., godz. 10.00, sala 320, sygn. akt III AUa 1301/17, sprawa z odwołania „B.” sp. z o. o   z siedzibą w P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddziału w Poznaniu  o ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń społecznych. Wyrok SO w  Poznaniu z 3 października 2017 r. oddalający odwołanie.
 • 21 lutego 2019r., godz. 9.00, sala 320, sygn.. akt III APa 20/16, sprawa z powództwa Stowarzyszenia „T.” działającego na rzecz J. J. przeciwko „V.” sp. z o.o. z siedzibą w G. o zapłatę ryczałtów za noclegi. Wyrok SO w Poznaniu z 25 marca 2016 r częściowo uwzględniający powództwo.
 • 21 lutego 2019r., godz. 10.15, sala 320, sygn. akt III APa 11/17, sprawa z powództwa Stowarzyszenia „T.” działającego na rzecz  M.K., D.K., T.S. i R.G. przeciwko „S.” sp. z o.o. w C. o zapłatę. Wyrok SO w Zielonej Górze z  24 stycznia 2017r. oddalający powództwo.Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-31
Data publikacji:
2019-01-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-28
Data publikacji:
2019-01-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-21
Data publikacji:
2019-01-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2019-01-07
Data publikacji:
2019-01-07
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-10
Data publikacji:
2018-12-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-03
Data publikacji:
2018-12-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2018-11-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-13
Data publikacji:
2018-11-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Krzysztof Moczyński
Data wytworzenia:
2018-11-06
Data publikacji:
2018-11-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-02
Data publikacji:
2018-10-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-01
Data publikacji:
2018-10-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-24
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-06-11
Data publikacji:
2018-06-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-21
Data publikacji:
2018-05-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-15
Data publikacji:
2018-05-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-09
Data publikacji:
2018-03-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-26
Data publikacji:
2018-02-26
Opis zmiany:
Publikacja spraw cywilnych w marcu 2018
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-01
Data publikacji:
2018-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-12
Data publikacji:
2018-01-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-12-06
Data publikacji:
2017-12-06
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-22
Data publikacji:
2017-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-11-07
Data publikacji:
2017-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-10-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-10-13
Data publikacji:
2017-10-13
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-09-14
Data publikacji:
2017-09-14
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-18
Data publikacji:
2017-08-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-08-17
Data publikacji:
2017-08-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-31
Data publikacji:
2017-07-31
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-17
Data publikacji:
2017-07-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-07-03
Data publikacji:
2017-07-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-19
Data publikacji:
2017-06-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-06-12
Data publikacji:
2017-06-12
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-09
Data publikacji:
2017-05-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-18
Data publikacji:
2017-04-18
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-10
Data publikacji:
2017-04-10
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-05
Data publikacji:
2017-04-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-03
Data publikacji:
2017-04-03
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-03-02
Data publikacji:
2017-03-02
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-27
Data publikacji:
2017-02-27
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-20
Data publikacji:
2017-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-17
Data publikacji:
2017-02-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-02-01
Data publikacji:
2017-02-01
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-16
Data publikacji:
2017-01-16
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-01-09
Data publikacji:
2017-01-09
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-21
Data publikacji:
2016-12-21
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Elżbieta Fijałkowska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-15
Data publikacji:
2016-12-15
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji