Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-693, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, oraz Ministra Sprawiedliwości – każdego z nich w zakresie realizowanych zadań wg regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 2001r., prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52, tj. ze zm.)
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa oraz w oparciu o art. 6 lit. a, b, c, , art. 9 lit. b  RODO,  w poniżej wymienionych celach:
  • procesu rekrutacyjnego,
  • procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
  • realizacji umów cywilnoprawnych,
  • realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • prowadzenia sprawozdawczości,
  • prowadzenia działalności finansowej,
  • prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
  • sprawowania nadzoru nad działalnością podległych sądów zgodnie z właściwością,
  • realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
  • przeprowadzania kontroli i audytów,
  • realizacji szkoleń,
  • realizacji praktyk i stażów,
  • realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,
  • udostępniania informacji publicznej,
  • udzielania informacji uprawnionym podmiotom,
  • rozpatrywania skarg i wniosków,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 4. W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa  danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
  • dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
  • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy ich przetwarzaniu,
  • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków przez administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy - i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
  • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.
 5. Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.,  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
 7. W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
 8. Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z obowiązku prawnego lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Klauzula informacyjna w zakresie związanym  ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości

Realizując obowiązek wynikający z art.  175 dc § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), w związku z art. 13 ust. 1i 2, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO) informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości, na podstawie art.175 da, 175 db, ustawy z dnia 27 lipca 2001r., Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019r. poz. 52 j.t. - ze zm.), jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, a w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Minister Sprawiedliwości wg realizowanych zadań, odpowiednio z siedzibą : Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827-45-80, oraz Minister Sprawiedliwości, al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.
 3. Pani/Pana dane osobowe w  zakresie przebiegu i realizacji postępowania przed sądem, przetwarzane będą na podstawie  przepisów szczególnych,   oraz art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO, w celu:
  • obsługi toczącego się postępowania sądowego,
  • rejestracji spraw w systemach teleinformatycznych, w których są prowadzone rejestry sądowe,
  • prowadzenia urządzeń ewidencyjnych, w systemach teleinformatycznych do tego służących.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, zmiany oraz usunięcia, zgodnie z obwiązującymi przepisami dotyczących prowadzonego postępowania sądowego.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Krajowej Rady Sądownictwa, z siedzibą ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, tel.: (22) 3-792-741, 3-792-742, fax: (22) 3-792-794, e-mail: biuro@krs.gov.pl, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, narusza obowiązujące przepisy.
 7. Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sprawuje nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych w zakresie wymiaru sprawiedliwości nad sądami okręgowymi w apelacji poznańskiej, zaś prezesi tych sądów sprawują taki nadzór nad przetwarzaniem ww. danych przez podległe im sądy rejonowe.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 10. Państwa dane mogą być przekazywane odbiorcom danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, z wyłączeniem sytuacji wynikających z wymogów  i zobowiązań prawnych.

Rejestr zmian dla: Klauzule informacyjne RODO

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-04-04
Data publikacji:
2019-04-04
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-07-18
Data publikacji:
2018-07-18
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia