Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

INFORMACJA WS. KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ZMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W SĄDZIE APELACYJNYM W POZNANIU

UWAGA! Do 31 grudnia 2019 r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp prowadzone są w systemie elektronicznym.

Od 01 stycznia 2020 r. wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone będą w systemie elektronicznym.

 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, zwany dalej Systemem.
 2. System jest dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
 3. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta w Systemie, ani logowania do Systemu.
  W celu prowadzenia komunikacji w postępowaniu wymagane jest posiadanie profilu Wykonawcy. Profil Wykonawcy tworzony jest w Systemie tylko raz, w kolejnych postępowaniach wykorzystuje się już założony profil.
 4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych i informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług) dostępnym z poziomu modułu E-learning dla wszystkich użytkowników Systemu oraz podczas rejestracji konta Wykonawcy dla Wykonawców.
 5. Użytkownikom Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i e-mailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu (Regulamin Portalu e-Usług).
 6. Informacje na temat kodowania i czasu przekazania danych z oferty:
   - Plik oferty załączony przez Wykonawcę w Systemie i zapisany, nie jest widoczny dla Zamawiającego, ponieważ widnieje w Systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
   - Oznaczenie czasu prawidłowego przekazania pliku oferty do Systemu stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się na potwierdzeniu złożenia oferty do Systemu.
 7. Zamawiający, zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych informuje, że System jest kompatybilny ze wszystkimi podpisami elektronicznymi. Do przesłania dokumentów niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego w celu dokonania czynności złożenia oferty - podpisania oferty.
  Szczegółowe informacje o sposobie pozyskania usługi kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz warunkach jej użycia można znaleźć na stronach internetowych kwalifikowanych dostawców usług zaufania, których lista znajduje się pod adresem internetowym: http://www.nccert.pl/kontakt.htm.
  Ważne!: W zależności od formatu kwalifikowanego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) Wykonawca dołącza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny):
   - dokumenty w formacie „pdf" należy podpisywać tylko formatem PAdES;
   - Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy należy użyć formatu XAdES.


Rejestr zmian dla: Komunikacja elektroniczna w zamówieniach publicznych

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Anna Postaremczak-Witulska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-01-09
Data publikacji:
2019-01-09
Opis zmiany:
Publikacja informacji