Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego - termin składania zgłoszeń do 13 lutego 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 •     jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 •     jest nieskazitelnego charakteru,
 •     ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 •     ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 •     wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 •     własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 •     oryginał lub urzędowo poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 •     oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowani o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 •     oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 •     aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 •     do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Uwaga
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 13 lutego 2018 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin drugiego etapu konkursu wyznaczony został na dzień  1 marca 2018 r.
Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 5 marca 2018 r.

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu z siedzibą przy ul. Trójpole 21,61-693 Poznań. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu  i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawdo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania i uaktualniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - Dz. U z 2016 r. poz. 922).

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego:

/lista 40 osób/

 

Termin II etapu konkursu wyznaczony został na dzień 1 marca 2018 r. i odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 3, w sali nr 1205 o godzinie 10.00

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 1 marca 2018 r.


Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

/lista 14 osób/

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się  5 marca 2017 r. od godziny  12.00
Niżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa – na następujące godziny:

Godz. 12:00 - lista osób

Godz. 12:30 - lista osób

Godz. 13:00 - lista osób

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 5 marca 2018 r.


I.    Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia

 1. Eryk Lorych - 46 pkt

II.    Listę rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następującą liczbę punktów

-

Wyniki zakończonych poszczególnych etapów konkursu można uzyskać w drodze dostępu do informacji publicznej na zasadach wskazanych na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-08
Data publikacji:
2018-05-08
Opis zmiany:
Anonimizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-06
Data publikacji:
2018-03-06
Opis zmiany:
Publikacja wyników konkursu
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-03-02
Data publikacji:
2018-03-02
Opis zmiany:
Publikacja wyników II etapu konkursu
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-02-20
Data publikacji:
2018-02-20
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-01-11
Data publikacji:
2018-01-11
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia