Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • Do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.

Uwaga !
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia 16 listopada 2018 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.

W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Termin drugiego etapu konkursu wyznaczony został na dzień  4 grudnia 2018 r.

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się w dniu 7 grudnia 2018 r.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu,
z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO,  w celu rekrutacji, a ich  podanie jest dobrowolne.

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego

 1. Kamil Ryś
 2. Elżbieta Puchalska
 3. Agnieszka Solecka
 4. Karolina Skrobańska
 5. Klaudia Ejnik
 6. Rafał Kończal
 7. Konstancja Paczkowska
 8. Justyna Jezierska
 9. Tomasz Rybski
 10. Maciej Partyński
 11. Krzysztof Dragunowicz

Termin II etapu konkursu wyznaczony został na dzień 4 grudnia 2018 r. i odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, w sali nr 419 o godzinie 11.00

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się 7 grudnia 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 101 Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Trójpole 21 - przy Sekretariacie Prezesa (I piętro).

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 4 grudnia 2018 r.
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

 1. Agnieszka Solecka
 2. Justyna Jezierska
 3. Kamil Ryś
 4. Maciej Partyński
 5. Rafał Kończal

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się  7 grudnia 2018 r. o godz.  11.00.
Niżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa na I piętrze.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2018 r.

I.    Imię i nazwisko kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia:

 1. Agnieszka Solecka - 50 pkt
 2. Justyna Jezierska - 45 pkt

II.    Listę rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następującą liczbę punktów:

 1. Maciej Partyński - 43 pkt
 2. Kamil Ryś - 40 pkt
 3. Rafał Kończal - 34 pkt

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-07
Data publikacji:
2018-12-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-12-05
Data publikacji:
2018-12-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-22
Data publikacji:
2018-11-22
Opis zmiany:
Korekta imienia p. Rysia
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-22
Data publikacji:
2018-11-22
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-10-31
Data publikacji:
2018-10-31
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia