Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko asystenta sędziego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami asystentem sędziego może być osoba, która:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata.

Szczegółowy zakres i sposób wykonywania czynności przez asystentów sędziów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie czynności asystentów sędziów ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1270).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta sędziego,
 • własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony  odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów
 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich
 • aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • do zgłoszenia kandydaci mogą dołączyć kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Uwaga !
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgłoszenia kandydaci mogą przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego w terminie do dnia  9 września 2019 r.  na adres: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, albo złożyć bezpośrednio w siedzibie Sądu.
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora.

Komisja konkursowa powołana przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na asystenta sędziego

 1. Katarzyna Jorman-Klirowska
 2. Irina Wojnarowska
 3. Linda Pilarczyk
 4. Alicja Szwochert
 5. Karolina Szuflada
 6. Iwona Michalak
 7. Rafał Kończal
 8. Natalia Pawlak
 9. Mateusz Połczyński
 10. Marcin Pyrzyk
 11. Michał Raszewski
 12. Tomasz Rybski
 13. Witold Kobyłka
 14. Katarzyna Belińska
 15. Olga Pankalla
 16. Anna Kendzierska


Termin II etapu konkursu wyznaczony został na dzień  30 września 2019 r. i odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, w sali nr 419 o godzinie 10.00

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się 4 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 101 Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Trójpole 21 - przy Sekretariacie Prezesa (I piętro).

 

Informacja o wynikach II etapu konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 30 września 2019 r.
Lista osób zakwalifikowanych do III etapu konkursu :

 1. Katarzyna Belińska
 2. Witold Kobyłka
 3. Rafał Kończal
 4. Olga Pankalla
 5. Natalia Pawlak
 6. Mateusz Połczyński
 7. Michał Raszewski
 8. Irina Wojnarowska

Trzeci etap konkursu polegający na rozmowie kwalifikacyjnej odbędzie się  4 października 2019 r. o godz.  11.00
Wyżej wymienieni kandydaci są proszeni o przybycie do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – sekretariatu Prezesa na I piętrze na następujące godziny :

Godz. 11:00

 1. Katarzyna Belińska
 2. Witold Kobyłka
 3. Rafał Kończal
 4. Olga Pankalla

Godz. 11:30

 1. Natalia Pawlak
 2. Mateusz Połczyński
 3. Michał Raszewski
 4. Irina Wojnarowska

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko asystenta sędziego przeprowadzonego w dniu 4 października 2019 r.:

I. Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:

 1. Irina Wojnarowska - 40 pkt
I. Liste rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następująca liczbe punktów:
 1. Natalia Pawlak - 39 pkt
 2. Witold Kobyłka - 38 pkt.
 3. Katarzyna Belińska - 38 pkt.
 4. Mateusz Połczyński - 38 pkt.
 5. Michał Raszewski - 38 pkt.
 6. Rafał Kończal - 38 pkt.
 7. Olga Pankalla - 36 pkt.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO,  w celu rekrutacji, a ich  podanie jest dobrowolne. Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie BIP Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w zakładce „klauzule informacyjne RODO”.


Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko asystenta sędziego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-10-04
Data publikacji:
2019-10-04
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-10-01
Data publikacji:
2019-10-01
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-09-16
Data publikacji:
2019-09-16
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-08-26
Data publikacji:
2019-08-26
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia