Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadrowych

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadrowych – z-cy Kierownika Oddziału Kadr

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za :

 • zastępowanie kierownika oddziału kadr,
 • prowadzenie procesów kadrowo-płacowych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu (w tym: prowadzenie dokumentacji pracowniczej, rozliczenie czasu pracy, uczestnictwo w tworzeniu list płac, realizacja procesów rekrutacji, zapewnienie właściwego obiegu dokumentów kadrowych i finansowych, dbanie o właściwą komunikację i dobrą atmosferę w zakładzie pracy),
 • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami.

Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w wymiarze sprawiedliwości,
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz wiedza z zakresu naliczania wynagrodzeń
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • umiejętność obsługi komputera – Word, Excel,
 • praktyczna znajomość programu Płatnik,
 • odporność na stres, komunikatywność, rzetelność, sumienność, umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy, samodyscyplina,
 • wymagania wynikające z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

Wymagania dodatkowe:

 • praktyczna znajomość programu SAP ZSRK przede wszystkim w zakresie modułów HR PA i HR PY

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r., poz.400 j.t.)

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • list motywacyjny i CV (z aktualnym adresem poczty elektronicznej i numerem telefonu kontaktowego),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe (dyplomy, certyfikaty, w przypadku osób zatrudnionych aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.poznan.sa.gov.pl (w zakładce oferty pracy) do dnia 20 marca 2020 r.

Pisemne oferty należy składać w kopercie opatrzonej dopiskiem:
„Konkurs na specjalistę ds. kadrowych” do dnia 13 marca 2020 roku na adres:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu, ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań lub bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (pokój nr 17)
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Dodatkowych informacji udziela Oddział Kadr – tel. 61 8274510, 61 8274511.

Wyniki kwalifikacji do konkursu

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko zastępcy Kierownika Oddziału Kadr

 1. Beata Wachowiak
 2. Małgorzata Stachowiak

Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 27 marca 2020 r. i odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, w sali nr 419 o godzinie 10.00

Informacja o wynikach konkursu

Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:

 1. Beata Wachowiak - 45 pkt.

Informacje dodatkowe

Uwaga !
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanej dalej RODO (Dz. Urz. UE L 1 19 z 4.5.2016 r.), informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-693, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa i/lub Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, oraz Ministra Sprawiedliwości - każdego z nich w zakresie realizowanych zadań wg regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 lipca 200Ir., prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2019, poz. 52, tj. ze zm.)
2.    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest pisemnie na adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl, lub telefonicznie : tel. 61/ 827 45 71.
3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa oraz w oparciu o art. 6 lit. a, b, c, RODO, w poniżej wymienionych celach:
o    procesu rekrutacyjnego,
4.    W zakresie i granicach określonych w RODO w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące prawa:
o    dostępu do treści swoich danych
o    prawo ich sprostowania
o    prawo do usunięcia
o    prawo do ograniczenia przetwarzania
o    prawo do przenoszenia danych
o    prawo wniesienia sprzeciwu
o    prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
5.    Ponadto mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj., Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy prawa.
6.    Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych powyżej, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe.
7.    W Państwa sprawach nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.
8.    Państwa dane będą przekazywane odbiorcom danych wyłącznie w zakresie wynikającym z obowiązku prawnego administratora oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa. Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z obowiązku prawnego lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

 

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko specjalisty ds. kadrowych

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-27
Data publikacji:
2020-03-27
Opis zmiany:
aktualizacja informacji
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-20
Data publikacji:
2020-03-20
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-28
Data publikacji:
2020-02-28
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia