Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko pecjalisty ds. zamówień publicznych.

Osoba na tym stanowisku odpowiadać będzie za:

 • prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą Prawo zamówień publicznych, aktami wykonawczymi do ustawy i wewnętrznym Regulaminem, w tym w szczególności: przygotowywanie i prowadzenie postępowań, przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji i korespondencji związanej z zamówieniami publicznymi, udział w planowaniu zamówień publicznych),
 • uczestniczenie w komisjach powołanych w sprawach o udzielanie zamówień publicznych, badanie i ocena ofert,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie tworzonej dokumentacji,
 • sprawozdawczość w zakresie udzielania zamówień, prowadzenie rejestrów,
 • udział w opracowywaniu regulaminów wewnętrznych oraz innych dokumentów; współpraca z radcą prawnym,
 • nadzór i prowadzenie zamówień publicznych poniżej 30 000 euro zgodnie z wewnętrznym Regulaminem.

Wymagania niezbędne związane z danym stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe (preferowane: prawo, administracja, zarządzanie, ekonomia),
 • posiadanie min. 2-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku w jednostce publicznej,
 • umiejętność interpretowania przepisów prawnych,
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
 • odporność na stres,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, systematyczność i dokładność w pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista.

Szczegółowy tryb i sposób przeprowadzania konkursów reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r. poz. 400 t.j.).

Oferta kandydata powinna zawierać:

 1. list motywacyjny i CV,
 2. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełniej zdolności do czynności prawnych
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Pisemne oferty należy składać do dnia 21 kwietnia 2017 roku bezpośrednio w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań lub nadać drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu (poznan.sa.gov.pl w zakładce oferty pracy) do dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Dodatkowych informacji udziela Oddział Kadr tel. 61 827-12-01.

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest  Sąd Apelacyjny  w Poznaniu z siedzibą przy ul. Trójpole  21, 61-693  Poznań. Dane te przetwarzane są w celu rekrutacji kandydatów na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania i uaktualniania.

Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu :

/lista 10 osób/

Warunkiem przystąpienia do drugiego etapu konkursu jest okazanie dowodu osobistego oraz w przypadku osób oznaczonych znakiem „ * ” uzupełnienie braków w złożonych ofertach (dokumenty potwierdzające 2-letnie doświadczenie na stanowisku), w dniu konkursu (30 minut przed rozpoczęciem konkursu).
Drugi etap konkursu polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy merytorycznej (test), a trzeci etap polegać będzie na rozmowie kwalifikacyjnej.

Drugi i trzeci etap konkursu odbędzie się w dniu  16 maja 2017 r., godz. 10.00, w sali nr 419 w budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. Trójpole 21.

Wyniki konkursu

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Pani Małgorzata Mrówczyńska – Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (Przewodnicząca)
 2. Pani Dorota Pewińska – Kierownik Sekcji ds. zamówień publicznych
 3. Pan Grzegorz Siebert – Kierownik Oddziału Gospodarczego

po przeprowadzeniu trzech etapów konkursu na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu jednogłośnie podjęła decyzję, że do zatrudnienia została zakwalifikowana Pani Sylwia Frąszczak.

Na listę rezerwową zakwalifikowane zostały następujące osoby:

Wyniki zakończonych poszczególnych etapów konkursu można uzyskać w drodze dostępu do informacji publicznej na zasadach wskazanych na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-08
Data publikacji:
2018-05-08
Opis zmiany:
Anonimizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-05-19
Data publikacji:
2017-05-19
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-28
Data publikacji:
2017-04-28
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-11
Data publikacji:
2017-04-11
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2017-04-06
Data publikacji:
2017-04-06
Opis zmiany:
publikacja ogłoszenia