Konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępcy głównego księgowego

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępcy głównego księgowego.

Wymagania niezbędne związane:

 1. Wykształcenie zgodne z art. 54 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), tj. kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
  • ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko: mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwo skarbowe;
 4. Umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi (Windows, Excel, Word, programy finansowo-księgowe);
 5. Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do przedmiotowej ustawy;
 6. Znajomość regulacji prawnych z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej;
 7. Znajomość przepisów dotyczących gospodarowania mieniem jednostki;
 8. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych;
 9. Odpowiedzialność, systematyczność, terminowość i dokładność w pracy.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki budżetowej;
 2. Doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku w obszarze finansów i rachunkowości;
 3. Znajomość programów: SAP (moduł FI) i Płatnik;
 4. Dobra organizacja pracy;
 5. Umiejętność pracy w zespole;
 6. Odporność na stres.

Opis stanowiska:
Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

 1. Prowadzenie ewidencji księgowej (syntetycznej i analitycznej) w zakresie wydatków;
 2. Sprawowanie bieżącej kontroli nad legalnością dokumentów księgowych i operacji gospodarczych;
 3. Uzgadnianie planu finansowego i wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej oraz zadaniach;
 4. Uzgadnianie obrotów i sald kont pomocniczych z saldami i zapisami na kontach Księgi Głównej na koniec każdego miesiąca.
 5. Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych wymaganych przepisami prawa.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Podanie i CV;
 2. Kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i kwalifikacje;
 3. Oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 5. Oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.(„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992)”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Pisemne oferty należy składać do dnia 11 maja 2018 r. bezpośrednio w siedzibie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – Oddziale Kadr lub nadać drogą pocztową (za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego).

Lista osób dopuszczonych do drugiego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, w zakładce oferty pracy do dnia 18 maja 2018 r.

Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych zwanych dalej „danymi”, jest  Sąd Apelacyjny  w Poznaniu z siedzibą przy ul. Trójpole  21, 61-693  Poznań. Dane te przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Podającemu przysługuje prawo dostępu do treści podanych danych, ich poprawiania i uaktualniania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych –t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 992).

Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku.
W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty ulegają zniszczeniu.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego ogłasza, że do II i III etapu konkursu na zastępcę głównego księgowego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, zakwalifikowała się Pani Eliza Szczodrzyńska.  

Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 4 czerwca 2018 r. i odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, ul. Trójpole 21, w sali nr 419, o godzinie 9.00.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu przeprowadzonego w dniu 4 czerwca 2018 r.

Po przeprowadzeniu trzech etapów konkursu Komisja wybrała kandydata do zatrudnienia na stanowisko zastępcy głównego księgowego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu w osobie Pani Elizy Szczodrzyńskiej.

Rejestr zmian dla: Konkurs na stanowisko urzędnicze – zastępcy głównego księgowego

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-06-05
Data publikacji:
2018-06-05
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Violetta Supeło-Dolata
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-05-17
Data publikacji:
2018-05-17
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Małgorzata Mrówczyńska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-04-27
Data publikacji:
2018-04-27
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia