Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko protokolanta

Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko protokolanta w Wydziale Cywilnym Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

1. Niezbędne wymagania:

 1. Wykształcenie średnie oraz zdany egzamin maturalny
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych
 3. Nieposzlakowana opinia
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (przeciwko kandydatowi nie może być również prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe)
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 6. Kreatywność, komunikatywność, dokładność, szybka zdolność kojarzenia i logicznego myślenia, dobra organizacja pracy, rzetelność, sumienność oraz samodyscyplina
 7. Znajomość techniki biurowej: biegła umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem m.in. Word
 8. Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, skaner)
 9. Umiejętność pracy w zespole
 10. Odporność na stres
 11. Wysoki poziom kultury osobistej
 12. Umiejętność obsługi komputera, w tym biegłego pisania

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z pracą biurową w jednostce sądownictwa lub prokuratury
 2. Znajomość ogólnych zagadnień z zakresu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

3. Opis stanowiska

 1. Protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach sądowych
 2. Terminowe i prawidłowe wykonywanie zarządzeń sędziego
 3. Zakładanie i prowadzenie akt sądowych
 4. Wysyłanie wezwań, zawiadomień, odpisów orzeczeń, redagowanie pism, sporządzanie wokand, rozpisywanie terminów, odnotowywanie sprawy w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych, udzielanie informacji interesantom
 5. Wykonywanie innych czynności z zakresu administracji sądowej


4. Oferta kandydata powinna zawierać:

 • list motywacyjny i CV (z adresem e-mailowym i numerem kontaktowym)
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz zdobyte doświadczenie zawodowe (dyplomy, certyfikaty, świadectwa),
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzenia konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014 r., poz.400 j.t.)

Lista osób dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.poznan.sa.gov.pl (w zakładce oferty pracy) do dnia 13 września 2019 r.

Pisemne oferty należy składać w terminie do 6 września 2019 r. na adres:
1.    Sąd Apelacyjny w Poznaniu ul. Trójpole 21, 61-693 Poznań lub bezpośrednio złożyć w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego w Poznaniu (parter pok. nr 17)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego ogłasza niniejszym listę osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko protokolanta:

/lista imienna /

Termin II i III etapu konkursu wyznaczony został na dzień 24 września 2019 r. i odbędzie się w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, w sali nr 419 o godzinie 10.00


Informacja o wynikach konkursu na stanowisko protokolanta przeprowadzonego w dniu 24 września 2019 r.:

I. Imię i nazwisko kandydata zakwalifikowanego do zatrudnienia:

/lista imienna /

I. Liste rezerwową tworzą niżej podane osoby, które uzyskały następująca liczbe punktów:

/lista imienna /

Uwaga !
Dokumentacja złożona w celach konkursowych przechowywana jest przez okres 1 roku. W przypadku nie odebrania niniejszej dokumentacji, po upływie tego okresu dokumenty podlegają zniszczeniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny :
ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO,  w celu rekrutacji, a ich  podanie jest dobrowolne. Pełny tekst klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie BIP Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w zakładce „klauzule informacyjne RODO”.

Rejestr zmian dla: Konkurs na staż urzędniczy na stanowisko protokolanta

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Opis zmiany:
anonimizacja
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-09-25
Data publikacji:
2019-09-25
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-09-13
Data publikacji:
2019-09-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Alicja Hamrol
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-08-13
Data publikacji:
2019-08-13
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia