Ochrona danych osobowych

Ogólna klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.), informujemy, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sąd Apelacyjny w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-993, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, tel. 61/ 827 45 80, reprezentowany przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, możliwy jest  pisemnie na  adres korespondencyjny : ul. Trójpole 21, 61-993 Poznań, na adres e-mail : iod@poznan.sa.gov.pl,  lub telefonicznie :  tel. 61/ 827 45 71.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie i w granicach powszechnie obowiązującego prawa oraz w oparciu o art. 6, 9, 10 RODO,  w poniżej wymienionych celach:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
 2. procesu rekrutacyjnego,
 3. procesu zatrudnienia i realizacji procesów kadrowych w sądzie,
 4. realizacji umów cywilnoprawnych,
 5. realizacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 6. prowadzenia sprawozdawczości,
 7. prowadzenia działalności finansowej,
 8. prowadzenia ewidencji i archiwizacji dokumentów,
 9. sprawowania nadzoru nad działalnością podległych sądów zgodnie z właściwością,
 10. realizacji zadań z zakresu działalności komorników, notariuszy oraz asesorów,
 11. przeprowadzania kontroli i audytów,
 12. realizacji szkoleń,
 13. realizacji praktyk i stażów,
 14. realizacji projektów informatycznych w sądach powszechnych,
 15. udostępniania informacji publicznej,
 16. udzielania informacji uprawnionym osobom,
 17. rozpatrywania skarg i wniosków,
 18. zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.

Państwa dane osobowe będą przechowywane i archiwizowane przez okresy wynikające z przepisów prawa lub przez okres niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie danych osobowych - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Informujemy, iż Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych, z wyjątkiem sytuacji w której zaistnieje taki wymóg prawny, wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów i uprawnionym do tego organom lub podmiotom.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będzie  stosowany proces profilowania.

 

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-07-18
Data publikacji:
2018-07-18
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia