Ochrona danych osobowych

Dane osobowe w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, są gromadzone i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem 2016/679), oraz przepisów szczególnych wynikających z zadań i funkcji pełnionych przez sądy powszechne w ustroju państwa.

ADMINISTRATORZY

Administratorem danych przetwarzanych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu jest:

 • Sąd - dla danych osobowych przetwarzanych w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości albo realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, w prowadzonych  postępowaniach sądowych, w tym danych osobowych gromadzonych w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania, oraz w systemach służących do prowadzenia rejestrów i urządzeń ewidencyjnych w zakresie tych postępowań,  z siedzibą w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-693, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl,
 • Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Minister Sprawiedliwości, odpowiednio w zakresie swoich kompetencji, w ramach realizowanych zadań - w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania, oraz w systemach służących do prowadzenia rejestrów i urządzeń ewidencyjnych w tych postępowaniach, z siedzibą odpowiednio: w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-693, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, oraz w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa P-33, e-mail: kontakt@ms.gov.pl
 • Prezes i/lub Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz  Minister Sprawiedliwości, odpowiednio w zakresie swoich kompetencji, w ramach realizowanych zadań - dla danych osobowych sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich zastępców, kuratorów sądowych, aplikantów aplikacji sądowej, aplikantów kuratorskich, urzędników oraz innych pracowników sądu, biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników, a także kandydatów na stanowiska wymienione, z siedzibą odpowiednio: w Poznaniu, ul. Trójpole 21, kod pocztowy 61-693, adres e-mail: sekretariat@poznan.sa.gov.pl, oraz w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa P-33, e-mail: kontakt@ms.gov.pl
 • Prezes i/lub Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu - w pozostałym, nie wskazanym wprost w przepisach szczególnych, zakresie przetwarzania danych osobowych.  Określenie organu, który do danego zadania wykonywanego przez jednostkę organizacyjną, pozostaje administratorem danych, polega na jego kwalifikacji do obowiązków Prezesa Sądu lub Dyrektora Sądu, według ustawowego podziału kompetencji, wynikającego z ustawy z dnia 27 lipca 2001r., prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),  art.8 odpowiednio  pkt.2 i pkt.1.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu oraz Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, jako administratorzy danych, wyznaczyli Inspektora Ochrony Danych, na zasadach określonych przepisami  Rozporządzenia 2016/679, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), w zakresie swoich kompetencji i realizowanych  zadań,  odpowiednio do  przepisu art.8 pkt 1 i 2 oraz art. 175a §1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.).

PODSTAWY PRAWNE I CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzanie danych osobowych w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu, odbywa się w celu sprawowania wymiaru sprawiedliwości, realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej i nadzoru  administracyjnego oraz wykonywania zadań z zakresu działalności administracyjnej jednostki organizacyjnej.

W celu wykonywania zadań wchodzących w zakres sprawowania wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony prawnej, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym  w szczególności:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz.155 ze zm.);
 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. - o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969);
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. - o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób Dz. U. z 2014 r. poz. 24, z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r., poz. 60, 730,1133);
 • ustawy z dnia 14.07.1983 r. - o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.),

oraz Rozporządzenia 2016/679, art. 6 lit. c, art. 9 lit. f, j, art. 10.

W celu wykonywania zadań z zakresu działalności administracyjnej jednostki organizacyjnej oraz z zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością jednostek podległych, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia 2016/679, art. 6 lit. a, b, c, art. 9 lit. b, j, oraz odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym  w szczególności:

 • ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r., poz. 60, 730,1133);
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043,1495);
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145,1495)
 • ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)


REALIZACJA PRAW OSOBY DO KTÓREJ DANE NALEŻĄ

W zakresie i granicach określonych w treści Rozporządzenia 2016/679, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, osoba której dane dotyczą posiada następujące prawa :

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa mają Państwo możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,
 • prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa mogą Państwo zgłosić konieczność poprawienia, sprostowania, lub uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku, dane zostaną niezwłocznie usunięte. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków przez administratora, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa mogą Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku, dane mogą być jedynie przechowywane. Dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach przetwarzania danych na podstawie zgody lub na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany (z wyjątkiem przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi),
 • prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie  art. 6 ust. 1 lit e lub f. (prawnie uzasadniony interes administratora lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku  w tej sprawie administratorzy są zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, dalsze przetwarzanie danych stanie się niemożliwe, chyba, że wykazane zostaną ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie  - w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, dokonanego przed cofnięciem zgody.

Wnioski oraz pytania dotyczące realizacji praw osoby do której dane należą, można kierować do Administratora Danych drogą pocztową, pocztą email lub składać osobiście    w siedzibie administratora, wg właściwości i danych teleadresowych wskazanych  powyżej.

Osoba, której dane dotyczą, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu narusza obowiązujące przepisy, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości do Krajowej Rady Sądownictwa, z siedzibą w Warszawie, biuro@krs.gov.pl, ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, Infolinia: 606-950-000. W zakresie pozostałym do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl Infolinia: 606-950-000.

Ponadto informujemy,  iż nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych, których administratorami są sądy (zgodnie z art. 175 da i 175 db, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.),  w sądach okręgowych apelacji poznańskiej, wykonuje Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu.

MONITORING WIZYJNY

Uchwała Prezesa i Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie administrowania przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu systemem monitoringu wizyjnego obejmującym wnętrze budynku oraz jego bezpośrednie otoczenie.

KLAUZULE INFORMACYJNE

 1. Klauzula informacyjna w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości
 2. Klazula informacyjna ogólna działalność administracyjna
 3. Klazula informacyjna dla rekrutacji
 4. Klazula informacyjna dla osób zatrudnionych

Rejestr zmian dla: Ochrona danych osobowych

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Anna Postaremczak-Witulska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-05-21
Data publikacji:
2020-05-21
Opis zmiany:
Publikacja klauzul informacyjnych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-27
Data publikacji:
2020-02-27
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Anna Postaremczak-Witulska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-18
Data publikacji:
2020-02-18
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2019-04-04
Data publikacji:
2019-04-04
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-07-18
Data publikacji:
2018-07-18
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia