Przetarg ograniczony ZP–373-1/20

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa budynku dla Sądu Apelacyjnego w Poznaniu i XII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, przy ul. St. Hejmowskiego 3” wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Termin składania wniosków: do dnia 25.02.2020 r., do godz. 11:00, pok. 405

 
 • Ogłoszenie o zamówieniu 508329-N-2020 z dnia 05.02.2020 r. /format PDF/
 • SIWZ /format DOCX/
 • Załącznik nr 1 – Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu /format DOCX/
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia /format DOCX/
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału i kryteriów selekcji /format DOCX/
 • Załącznik nr 4 – Wykaz osób /format DOCX/
 • Załącznik nr 5 – Kryteria selekcji /format DOCX/
 • Załącznik nr 6 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego /format DOCX/
 • Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne /format DOCX/
 • Załącznik nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne /format DOCX/
 • Załącznik nr 9 - Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dni. 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 poz. 716) /format DOCX/
 • Załącznik nr 10 – Formularz ofertowy /format DOCX/
 • Załącznik nr 11 – Wzór umowy /format DOCX/
  • Załącznik 3 do wzoru umowy - Wykaz dokumentacji projektowej /format DOCX/
  • Załącznik 4 do wzoru umowy - Wykaz pozostałych dokumentów /format DOCX/
  • Załącznik 5 do wzoru umowy - Karta nadzoru autorskiego /format DOCX/
  • Załącznik 6 do wzoru umowy - Wzór protokołu przekazania/odbioru /format DOCX/
  • Załącznik 7 do wzoru umowy - Zakres robót naprawczych /format DOCX/
  • Załącznik 8 do wzoru umowy - Dokumenty formalne /format DOCX/
  • Załącznik 9 do wzoru umowy - Zakres zmiany sposobu użytkowania /format DOCX/
  • Załącznik 10 do wzoru umowy - Zakres wykonanych robót zabezpieczających /format DOCX/
  • Załącznik 11 do wzoru umowy - Wytyczne do projektowania budynków dla sądów powszechnych opracowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości /format PDF/
  • Załącznik 12 do wzoru umowy - Klauzula informacyjna RODO /format DOCX/
 
 • Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ /format PDF/
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /format PDF/
 • Wyjaśnienia, zmiana treści SIWZ /format PDF/
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia /format PDF/
 • Uaktualniony Załącznik nr 10 do SIWZ – formularz ofertowy /format DOCX/
 • Uaktualniony Załącznik nr 11 do SIWZ – Wzór umowy /format DOCX/

Ważne: do rozpakowania plików w formacie 7z wymagane jest zainstalowanie darmowego programu 7-zip  (link do strony producenta https://www.7-zip.org)

Rejestr zmian dla: Przetarg ograniczony ZP–373-1/20

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-13
Data publikacji:
2020-02-13
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Sylwia Frąszczak
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-11
Data publikacji:
2020-02-11
Opis zmiany:
Aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Pewińska
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-05
Data publikacji:
2020-02-05
Opis zmiany:
Publikacja ogłoszenia
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
b/d
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2020-02-05
Data publikacji:
2020-02-05
Opis zmiany:
b/d