Rejestry, ewidencje i archiwa

Rejestry, ewidencje oraz wykazy w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu prowadzone są w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. 03.5.22 z póź.zm.). Archiwum Zakładowe działa w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych (Dz.U Nr 46 poz. 443) i zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.12.1985 r. w sprawie archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości (Dz. Urz. MS. Nr 8 poz. 55).

Ponadto sprawy postępowania z dokumentacją i materiałami archiwalnymi regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375). W/w przepisy obligują sądy do wprowadzenia i stosowania instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt.

W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu obowiązuje również uzgodnione z państwową służbą archiwalną Zarządzenie Prezesa Sądu Apelacyjnego nr 239/2012 z 20 grudnia 2012 r. w sprawie Instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu.

W Sądzie Apelacyjnym prowadzi się następujące urządzenia ewidencyjne:

  • repertoria
  • wykazy
  • kartoteki
  • zbiory wokand
  • księgi pomocnicze

Urządzenia te służą do rejestrowania czynności sądu, kontrolowania biegu spraw, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczenia i układu akt. Powyższe urządzenia prowadzone są w ramach podstawowej działalności Sądu Apelacyjnego. W ramach czynności prowadzonych przez poszczególne oddziały Sądu prowadzone są urządzenia ewidencyjne według odrębnych przepisów, w szczególności z Ustawy o rachunkowości i przepisów prawa pracy.

W Archiwum Zakładowym Sądu Apelacyjnego nie przechowuje się akt sądowych, akta po zakończeniu sprawy zwracane są do sądów I instancji i tam archiwizowane. Dokumentami przechowywanymi w Sądzie Apelacyjnym są wyłącznie te, które wytworzone zostały na miejscu.

Rejestr zmian dla: Rejestry, ewidencje i archiwa

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Dubiel-Lenart
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-13
Data publikacji:
2016-12-13
Opis zmiany:
publikacja informacji