Składanie skarg i wniosków

Zasady przyjmowania skarg i wniosków regulują przepisy:

  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.23.j.t.)
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524)

Prezes Sądu Apelacyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Apelacyjnego lub Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego oraz skarg dotyczących działalności prezesów sądów okręgowych.

Organem właściwym do rozpoznawania skarg na działalność Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu jest Krajowa Rada Sądownictwa ( ul. Rakowiecka 30, 02-528 Warszawa, e-mail: biuro@krs.gov.pl).

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  • na piśmie i przyjmowane przez Biuro Podawcze,
  • w formie ustnej do protokołu w sekretariacie Prezesa Sądu lub sekretariacie IV Wydziału Wizytacji,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@poznan.sa.gov.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi i wnioski w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli jak również zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe pozostawia się bez rozpoznania, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Rejestr zmian dla: Składanie skarg i wniosków

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Dubiel-Lenart
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2018-11-07
Data publikacji:
2018-11-07
Opis zmiany:
aktualizacja danych
Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Dorota Dubiel-Lenart
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-01-25
Data publikacji:
2016-01-25
Opis zmiany:
publikacja informacji