Sprawy interesujące i medialne

I Wydział Cywilny

 • 15 grudnia 2016 r., godz. 10.20, s. 218, sygn. akt I ACa 730/16 sprawa z powództwa A.P przeciwko Z.N. o upoważnienie powódki do wykonania na koszt pozwanego określonych czynności. Wyrokiem z dnia 10 marca 2016 r. SO Poznaniu uwzględnił powództwo;
 • 21 grudnia 2016 r., godz. 10.20, s. 201, sygn. akt I ACa 761/16 sprawa z powództwa A. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Miastu P. o zapłatę wynagrodzenia za wykonanie urządzeń - na potrzeby „ICHOT”. Wyrokiem z dnia 15 marca 2016 r. SO w Poznaniu w części umorzył postępowanie, a w pozostałym zakresie oddalił powództwo;
 • 21 grudnia 2016 r., godz. 10.20, s. 218, sygn. akt I ACa 743/16 sprawa z powództwa H.O. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej Właścicieli Nieruchomości „T. W.” w Poznaniu o uchylenie uchwały w sprawie ciszy nocnej. Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2015 r. SO w Poznaniu uwzględnił powództwo;
 • 10 stycznia 2017 r., godz. 11.15, s. 201, sygn. akt I ACa 668/15 sprawa z powództwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. J. J. za M. w Poznaniu przeciwko Skarbowi Państwa – W.W. o zapłatę. Wyrokiem z dnia 20 stycznia 2015 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda (rozprawa odroczona z dnia 13.01.2016 r.);
 • 10 stycznia 2017 r., godz. 11.40, s. 218, sygn. akt I ACa 770/16 sprawa z powództwa syndyka masy upadłości „S M.” S.A. w upadłości likwidacyjnej przeciwko M.L., K.N. W.U. T.F.U, J.U, , J.U., M.U,, K.U., o zapłatę równowartości inwestycji poczynionych na nieruchomości pozwanych. Wyrokiem z dnia 29 lutego 2016 r. SO w Poznaniu oddalił powództwo;
 • 11 stycznia 2017 r., godz. 9.00, s. 201, sygn. akt I ACa 793/16 sprawa z powództwa W.T. przeciwko P.W. i K. Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie o zapłatę kwoty 717.496,65 zł z tytułu umowy o roboty budowlane. Wyrokiem z dnia 15 marca 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;
 • 11 stycznia 2017 r., godz. 9.40, s. 218, sygn. akt I ACa 776/16 sprawa z powództwa Q. Sp. z o.o. z siedzibą w Słupcy przeciwko Miastu P. o nakazanie pozwanemu wykupienia od powódki praw do użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków kupuje. Wyrokiem łącznym z dnia 6 kwietnia 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądania powoda;
 • 11 stycznia 2017 r., godz. 12.20, s. 218, sygn. akt I ACa 786/16 sprawa z powództwa D. C. P. Sp. z o.o. przeciwko A. S.A. z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 827.198 zł tytułem odszkodowania za poniesiona szkodę. Wyrokiem z dnia 28 października 2015 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;
 • 12 stycznia 2017 r., godz. 12.20, s. 201, sygn. akt I ACa 746/16 sprawa z powództwa Powiatu P. przeciwko Skarbowi Państwa – W.W. o zapłatę kwoty 351.09,79 zł oraz kwoty 168.729 zł tytułem pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem Zespołu Zwrotów ponad przyznaną kwotę dotacji celowej. Wyrokiem z dnia 24 marca 2016 r. SO w Poznaniu uwzględnił w części żądanie powoda;

II Wydział Karny

 • 6 grudnia 2016 r. godz. 10.30 s. 109, sygn. akt II AKa 201/16, sprawa Andrzeja M., Wojciecha W., oskarżonych o porwanie i rozbój. Sąd Okręgowy uznał oskarżonych za winnych zarzucanych przestępstw i wymierzył im kary łączne: Andrzejowi M. 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz Wojciechowi W. 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, a nadto zobowiązał oskarżonych do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Apelację złożyli prokurator oraz obrońcy oskarżonych;
 • 6 grudnia 2016 r. godz. 11.30 s. 109, sygn. akt II AKa 161/16, sprawa Jacka L oskarżonego o brutalne zabójstwo żony. Sąd Okręgowy uznał go za winnego zarzucanych przestępstw i wymierzył mu karę łączną dożywotniego pozbawienia wolności. Orzekł, że oskarżony będzie mógł się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie po odbyciu 40 lat kary pozbawienia wolności, a ponadto zasądził na rzecz pokrzywdzonych zadośćuczynienie w kwotach po 150 tys. zł. Apelację złożył obrońca oskarżonego;
 • 13 grudnia 2016 r. godz. 12.00 s. 109, sygn. akt II AKa 213/16, sprawa Ryszarda P. oskarżonego o brutalne zabójstwo syna. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego i wymierzył mu karę 8 lat pozbawienia wolności. Apelację złożył prokurator;
 • 22 grudnia 2016 r. godz. 12.30 s. 109, sygn. akt II AKa 215/16, sprawa Zygmunta W. oskarżonego o ciężkie pobicie Syryjczyka. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego przestępstwa i wymierzył mu karę 2 lat ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu 40 godzin miesięcznie nieopłatnej pracy na cele społeczne, a nadto zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w kwocie 3 tys. złotych. Apelację złożył obrońca oskarżonego;
 • 22 grudnia 2016 r. godz. 14.00 s .109, sygn.. akt II AKa 218/16, sprawa Sławomira M. , oskarżonego o brutalne usiłowanie zabójstwa partnerki. Sąd Okręgowy uznał oskarżonego za winnego zarzucanego przestępstwa i wymierzył mu karę 10 lat pozbawienia wolności, a ponadto zasądził na rzecz pokrzywdzonej zadośćuczynienie w kwocie 50 tys. zł. Apelację złożył obrońca oskarżonego. 

 III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Rejestr zmian dla: Sprawy interesujące i medialne

Podmiot udostępniający:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Wytworzył lub odpowiada za treść informacji:
Romuald Graczyk
Opublikował:
Romuald Graczyk
Data wytworzenia:
2016-12-06
Data publikacji:
2016-12-06
Opis zmiany:
publikacja informacji